سنگ مرمریت فراز

سنگ مرمریت فراز تولیدی دیگر از مجموعمه صنایع سنگ چلیپا می باشد و دارای ساختملن تشکیل شده مشابه به سنگ صلصال را دارد با تفاوت اینکه مقداری رنگ زمینه این سنگ تیره تر می باشد. سطح سنگ مرمریت فراز به صورت موج دار می باشد و در محیط های داخلی ساختمان کاربرد دارد.